menu

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Towarów i Usług firmy PRINZ Polska  download pdf

obowiązują od 01/06/2020

 1. Zasady ogólne

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Towarów i Usług (dalej określane jako „OWS”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez PRINZ Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Tulipanowa 4, 60-175 Poznań, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134452, REGON: 630657614, NIP: 9720417307, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, (dalej określaną jako: „PRINZ Polska”).
 • Kupujący uznaje niniejsze OWS za wiążące i oświadcza, iż są to jedyne ogólne warunki sprzedaży i dostawy, jakie mają zastosowanie do umów zawieranych z PRINZ Polska.
 • PRINZ Polska nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu właściwych przepisów. Sprzedaż odbywa się wyłącznie na zasadach profesjonalnego obrotu gospodarczego pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

 

 1. Definicje

 • Przez Kupującego lub Klienta należy rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego lub inny podmiot nabywający towary od PRINZ Polska w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 • Przez zamówienie należy rozumieć oświadczenie skierowane przez Kupującego do PRINZ Polska w dowolnej formie (pisemnie, elektronicznie lub ustnie), określające rodzaj i ilość zamawianych towarów lub usług przez Kupującego, dane Klienta oraz adres dostawy.

 

 1. Składanie zamówienia - oferta

 • Składając zamówienie albo akceptując ofertę PRINZ Polska, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy Towarów i Usług oraz, że je w całości akceptuje.
 • Zgodnie z OWS, wiążąca umowa między stronami zostaje zawarta po: (i) akceptacji przez Klienta oferty otrzymanej od PRINZ Polska dokonanej w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej albo (ii) po przesłaniu przez PRINZ Polska potwierdzenia zamówienia do Klienta w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej albo (iii) po zawarciu odrębnej umowy z PRINZ Polska.
 • W zamówieniu Klient powinien wyraźnie wskazać pełne dane zamawiającego, w szczególności firmę (nazwę), imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail właściwy do ustalenia spraw związanych z zamówieniem, dane płatnika, w tym NIP.
 • Zamówienie Kupującego jest potwierdzane przez PRINZ Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej. PRINZ zobowiązuje się do odpowiedzi na złożone zamówienie najpóźniej w terminie 7 dni roboczych. Brak odpowiedzi na złożone zamówienie nie oznacza jego milczącej akceptacji. Po potwierdzeniu zamówienia jakiekolwiek zmiany nie będą uwzględniane, chyba że strony ustalą inaczej.
 • PRINZ Polska zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub wskazania dłuższego terminu do potwierdzenia zamówienia.
 • Cenniki, katalogi, ulotki oraz reklamy towarów udostępnianych przez PRINZ Polska nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie ceny podawane przez PRINZ Polska są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług.
 • Oferty składane przez PRINZ Polska są ważne przez okres 30 dni, chyba że w ofercie podano inny termin jej ważności.

 

 1. Rozwiązanie umowy

 • PRINZ Polska może odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia, bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Kupującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane do Klienta w formie elektronicznej.
 • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy (w części lub w całości) pod warunkiem zapłaty na rzecz PRINZ Polska odstępnego w wysokości 20% wartości złożonego zamówienia brutto. Strony mogą ustalić każdorazowo inną wartość odstępnego. Niezależnie od zapłaty odstępnego, Klient zobowiązany będzie zwrócić PRINZ Polska wszelkie koszty poniesione przez PRINZ Polska w związku z umową. Jednocześnie PRINZ Polska zastrzega sobie także prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu wszelkich poniesionych szkód, kosztów, szkód, strat (w tym także utraconych zysków) oraz należnych odsetek (do dnia odstąpienia) w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy.
 • Bez uszczerbku dla innych przysługujących PRINZ Polska praw, PRINZ Polska przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy z winy drugiej strony w przypadku niewypłacalności lub likwidacji Klienta lub też wstrzymania przez niego płatności. W wyżej wymienionych przypadkach roszczenia PRINZ Polska wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne.

 

 1. Zapłata

 • Cena towaru nie obejmuje transportu, instalacji, szkolenia, opłat bankowych, celnych, ubezpieczenia, magazynowania, załadunku i rozładunku ani innych kosztów związanych ze sprzedażą lub dostawą towaru.
 • PRINZ Polska ma prawo do dokonania zmiany ceny towaru także po otrzymaniu zamówienia ze strony Kupującego. W takim przypadku powiadomi o tym Kupującego i poprosi o podtrzymanie przez niego zamówienia. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie dwóch dni roboczych od dnia powiadomienia przez PRINZ Polska stanowi akceptację zamówienia po nowych cenach.
 • Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar, według jednej z poniższych form płatności: gotówka, pobranie, przedpłata na podstawie proformy, przelew bankowy. Dopuszcza się odroczoną płatność przelewem, o ile tak zostało to uzgodnione pomiędzy stronami i potwierdzone w umowie.
 • Termin płatności PRINZ Polska określa w ofercie, na potwierdzeniu zamówienia, w odrębnej umowie lub na fakturze przekazywanej Kupującemu. W przypadku opóźnienia w zapłacie Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz PRINZ Polska maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie.
 • PRINZ Polska zastrzega sobie prawo do uzależnienia zawarcia i wykonania umowy/dostawy towaru od dokonania przedpłat/y przez Klienta na warunkach określonych w umowie zawartej między Stronami. W przypadku braku przedpłat/y (lub jakiejkolwiek jej części) PRINZ Polska może: (i) wstrzymać realizację zamówienia do momentu otrzymania pełnej przedpłaty uzgodnionej z Klientem, bez prawa Klienta do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu i/lub (ii) rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i zatrzymać już dokonane wpłaty, bez prawa Klienta do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu i/lub (iii) domagać się od Klienta odszkodowania za wszelkie szkody (w tym koszty i wydatki) związane z realizacją umowy oraz rozwiązaniem umowy.
 • W przypadku opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek przedpłat, zaliczek, rat itp. PRINZ Polska ma prawo do żądania od Klienta maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie. Jeśli PRINZ Polska odstąpi od umowy ma prawo do żądania od Klienta maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie we wpłacie przedpłat, zaliczek, rat itp. do dnia odstąpienia.
 • Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez PRINZ Polska w związku z niewykonaniem przez Klienta jego zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych OWS. W przypadku opóźnienia w zapłacie (oprócz odsetek maksymalnych), Klient jest zobowiązany do zwrotu PRINZ Polska kosztów windykacji, w zryczałtowanej kwocie stanowiącej 15% kwoty podlegającej windykacji, jednak nie mniej niż 500 zł.
 • Za datę zapłaty uznaje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym PRINZ Polska.
 • Kupujący nie może potrącać swoich wierzytelności wzajemnych wobec PRINZ Polska ze zobowiązaniami do zapłaty z tytułu umów zawartych z PRINZ Polska bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PRINZ Polska na dokonanie takiego potrącenia.
 • Płatności należy dokonać w polskich złotych, chyba że co innego zostanie ustalone między stronami. PRINZ Polska wskaże w ofercie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze proforma lub fakturze właściwy rachunek bankowy do dokonania zapłaty. Jeśli zapłata za cenę wpłynie na niewłaściwy rachunek bankowy lub zostanie ona dokonana w nieprawidłowej walucie i zostanie przewalutowana automatycznie przez bank, wówczas Kupujący jest zobowiązany do uzupełnienia świadczenia pieniężnego do pełnej ceny sprzedaży.
 • Wszelkie ceny podane przez PRINZ Polska w walutach wymienialnych zostaną przeliczone na polskie złote zgodnie z kursem sprzedaży danej waluty obowiązującym w banku prowadzącym rachunek bankowy PRINZ Polska w dacie wystawienia faktury.

 

 1. Dostawa

 • Wszelkie terminy dostaw określone przez PRINZ Polska, w szczególności na stronie internetowej, w katalogach lub dowolnych innych publikacjach mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią oraz nie mogą być interpretowane jako określenie uzgodnionego terminu dostawy, o ile wyraźnie termin ten nie zostanie potwierdzony i wpisany w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub w umowie.
 • W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, PRINZ Polska nie popada automatycznie w zwłokę. W takim przypadku Klient jest zobowiązany przesłać PRINZ Polska pisemne powiadomienie o zwłoce w dostawie, wyznaczając mu dodatkowy rozsądny termin dokonania dostawy.
 • PRINZ Polska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikłe w całości lub w części na skutek siły wyższej, w tym m.in. w wyniku zdarzeń losowych, niepokojów pracowniczych, działań wojennych, aktów terrorystycznych (zarówno dokonanych jak i zagrażających), decyzji wydawanych lub ograniczeń nakładanych przez władze państwowe, powstań, epidemii, kwarantann, braków, awarii systemów łączności lub energetycznych, pożarów, wypadków, eksplozji, braku możliwości pozyskania lub wysyłki towarów, niemożności uzyskania wymaganych pozwoleń i licencji, braku możliwości pozyskania surowców, niesprzyjających warunków atmosferycznych, katastrof bądź też innych okoliczności i przyczyn będących poza rozsądną kontrolą PRINZ Polska w ramach prowadzonej przez nią działalności.
 • W przypadku jeśli zdarzenie siły wyższej lub inne nieprzewidziane okoliczności uniemożliwią PRINZ Polska należyte wykonanie umowy i jeśli przeszkody te nie powstały z winy PRINZ Polska i nie będą możliwe do usunięcia przy użyciu gospodarczo uzasadnionych działań, pierwotny termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania wspomnianej przeszkody, chyba że nie będzie można w uzasadnionych przypadkach wymagać od PRINZ Polska tych czynności, wtedy PRINZ Polska ma prawo rozwiązać umowę, bez prawa Klienta do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
 • PRINZ Polska zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów i warunków dostawy lub rezygnacji z realizacji zamówienia, bez prawa Klienta do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

 

 1. Wykonanie umowy

 • Miejscem odbioru/wydania towaru jest magazyn siedziby PRINZ Polska: ul. Tulipanowa 4, 60-175 Poznań, Polska, chyba że strony ustalą inaczej.
 • Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar w ustalonym terminie odbioru. W przypadku braku odbioru towaru w terminie PRINZ Polska ma prawo do naliczania opłaty magazynowej w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru.
 • PRINZ Polska może dostarczyć Kupującemu towar na adres podany w umowie, za odrębnym wynagrodzeniem, transportem własnym lub korzystając z usług firmy spedycyjnej. W takim przypadku wydanie towarów zostaje dokonane z chwilą, kiedy PRINZ Polska przekazuje towary przewoźnikowi w celu dostarczenia ich Kupującemu. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

 

 1. Gwarancja

 • PRINZ Polska zapewnia, że wszystkie sprzedawane towary są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są one zgodne z załączoną dokumentacją.
 • PRINZ Polska udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone towary, licząc od dnia dostawy towarów.
 • Klient zobowiązany jest dokonać zbadania towarów z należytą starannością niezwłocznie po ich otrzymaniu. Ewentualne niezgodności ilościowe oraz zauważone wady fizyczne towarów zakupionych od PRINZ Polska,  Kupujący zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty odbioru towaru (liczy się data nadania pisma), zgłoszeniem sporządzonym w formie pisemnej i nadanym listem poleconym na adres PRINZ Polska lub e-mailowo, za potwierdzeniem odbioru.
 • Dostarczone towary uznawać się będzie za zaakceptowane przez Klienta (bez wad), chyba że Klient zawiadomi PRINZ Polska o wadzie towaru w terminie trzech dni roboczych po dostawie lub o innych wadach użytkowych w terminie trzech dni roboczych od wykrycia danej wady. Po tych terminach następuje wygaśnięcie roszczeń Klienta z powyższych tytułów.
 • Niewielkie odstępstwa od jakości, ilości, rozmiarów, koloru, wykończenia, wymiarów, obróbki itp., możliwe do przyjęcia z handlowego punktu widzenia lub nie do uniknięcia ze względów technicznych są zaakceptowane przez Klienta i nie stanowią wady towaru.
 • Zwrot wadliwego towaru może odbywać się tylko i wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu wady oraz jej potwierdzeniu ze strony PRINZ Polska. Zwracany towar musi być dostarczony do magazynu PRINZ Polska, w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu.
 • PRINZ Polska zobowiązana jest do rozpoznania zgłoszenia dokonanego w ramach gwarancji w terminie najpóźniej 30 dni od dnia jego otrzymania. Termin ten ulega przedłużeniu o ile zaistnieje konieczność zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy.
 • W przypadku uznania zasadności zgłoszonej wady PRINZ Polska postawi do dyspozycji Kupującego towar wolny od wad, w możliwie najkrótszym terminie. Poza wymianą towaru na wolny od wad Klientowi nie przysługują jakiekolwiek inne roszczenia wobec PRINZ Polska.
 • Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji (np. łańcuchów tnących, prowadnic, trybów napędowych, rolek prowadzących, ściernic) lub szkód spowodowanych przez działania Kupującego, w szczególności wskutek używania towarów nieprawidłowo lub niezgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją użytkowania lub wskutek dokonania przeróbek, zmian lub modyfikacji towarów przez Klienta.
 • Strony niniejszym wyłączają w całości odpowiedzialność PRINZ Polska z tytułu rękojmi za wady towarów i usług.
 • Zgłoszenie reklamacji lub roszczeń wynikających z gwarancji lub z jakiegokolwiek innego tytułu nie upoważnia Klienta do odmowy zapłaty za towar lub przesunięcia terminu płatności.

 

 1. Zastrzeżenie prawa własności

 • Tytuł własności do wszelkich dostarczonych PRINZ Polska towarów pozostanie przy PRINZ Polska do czasu otrzymania pełnej zapłaty za towar wynikającej z faktury (obejmującej również należne podatki i koszty przesyłki). Do czasu przejścia tytułu własności na Klienta, Klient obowiązany jest: (a) traktować towary z należytą starannością, (b) przechowywać towar osobno i w sposób wyraźny oznakować go jako będący własnością PRINZ Polska, (c) nie ustanawiać zastawu na towarach.
 • Klient obowiązany jest niezwłocznie informować PRINZ Polska o wszelkich zgłaszanych przez osoby trzecie roszczeniach do towarów, których właścicielem jest PRINZ Polska,
 • Klient niniejszym udziela PRINZ Polska nieodwołalnego prawa wejścia na teren obiektów, w których przechowywane jest mienie będące własnością PRINZ Polska, w celu wykonania przysługujących PRINZ Polska praw własności.

 

 1. Odpowiedzialność

 • PRINZ Polska ogranicza swoją odpowiedzialność za szkody wyrządzone Klientowi (na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) w związku ze sprzedażą towaru lub usługi, do wysokości ceny netto zapłaconej przez Klienta za dany towar lub usługę, z którym związana jest odpowiedzialność PRINZ Polska.
 • PRINZ Polska nie ponosi jednak w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody będące wynikiem:

- dokonania naprawy lub zmiany w towarach, przez Klienta lub osoby trzecie;

- wadliwej, niepełnej lub wprowadzającej w błąd informacji przekazanej przez Klienta lub wadliwych materiałów lub urządzeń dostarczonych lub używanych przez Klienta w zakresie w jakim są przyczyną powstałej szkody.

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza PRINZ Polska jest ograniczona do szkody rzeczywistej składającej się z:

- uzasadnionych kosztów niezbędnych do ustalenia przyczyny i zakresu szkody, o ile konieczność ustalenia szkody wynika z postanowień OWS,

- uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z niewykonaniem usług lub nienależytym działaniem towaru,

- uzasadnionych kosztów poniesionych w celu zapobieżenia lub ograniczenia szkody, o ile Klient udowodni poniesioną szkodę oraz jej wysokość i że poniesione koszty rzeczywiście przyczyniły się do ograniczenia szkody.

 • PRINZ Polska nie ponosi odpowiedzialności (z jakiegokolwiek tytułu prawnego) za szkody, których nie daje się w sposób rozsądny przewidzieć przy założeniu normalnego wykorzystania towarów.
 • PRINZ Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadku szkód powstałych na skutek umyślnego działania lub niedbalstwa Klienta.
 • Odpowiedzialność PRINZ Polska, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje w żadnym razie utraconych korzyści, w tym w szczególności utraconego zysku, strat produkcyjnych lub utraty renomy rynkowej.
 • Klient nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem (lub mającą związek z usługą wykonaną przez PRINZ Polska) - za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Klientowi z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Klientowi przez PRINZ Polska towarem lub wykonanymi przez PRINZ Polska usługami, Klient powinien o tym natychmiast powiadomić PRINZ Polska umożliwiając jej uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności PRINZ Polska związanej z owymi roszczeniami.
 • PRINZ Polska może zostać powiadomiona przez importera i/lub producenta o wadzie dostarczonego Klientowi Towaru - tzw. „recall” (odwołanie). W takim przypadku PRINZ Polska niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na piśmie. Jeżeli Klient po pisemnym zawiadomieniu nie zwróci się niezwłocznie do PRINZ Polska, traci wszelkie możliwe roszczenia w stosunku do PRINZ Polska z tego tytułu. W konsekwencji powoduje to, że ani PRINZ Polska ani importer i/lub producent nie jest odpowiedzialny wobec Klienta za jakiekolwiek szkody w tym zakresie.
 • Bez względu na podstawę prawną i rodzaj odpowiedzialności odpowiedzialność PRINZ Polska za szkodę nie może przekroczyć kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela PRINZ Polska na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkody powstałej z winy umyślnej PRINZ Polska.

 

 1. Własność intelektualna

 • Klientowi nie przysługują jakiekolwiek prawa, tytuły lub udziały w odniesieniu do nazw handlowych, znaków towarowych, wizualnych postaci towarów, praw autorskich, patentów, nazw domen, nazw towarów, katalogów lub innych praw własności intelektualnej przysługujących PRINZ Polska i jej spółek powiązanych.
 • Wszelkie materiały zawarte na naszych stronach internetowych objęte są prawami własności intelektualnej PRINZ Polska, jej dostawców i licencjodawców. Klient nie może kopiować lub korzystać z jakiejkolwiek własności intelektualnej PRINZ Polska, jej dostawców i licencjodawców bez pisemnej zgody PRINZ Polska.
 • Nowopowstałe prawa własności intelektualnej wytworzone w ramach umowy będą przypadać PRINZ Polska.

 

 1. Klauzula poufności

 • Strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskały od siebie nawzajem, w ramach współpracy, w szczególności w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży lub dostawy.
 • Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji i danych: 1) które są publicznie znane, inaczej niż poprzez działania stron 2) które zostały zwolnione ustawowo lub w wyroku sądowym 3) w stosunku do strony, której udzielono pisemnego zwolnienia z obowiązku zachowania poufności.
 • O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, Klientowi nie wolno powoływać się na towary PRINZ Polska i umowy z PRINZ Polska w publikacjach bądź w reklamach na stronach internetowych lub w folderach itp.

 

 1. Kontrola eksportu i powiązane postanowienia

 • Klient zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustaw, rozporządzeń, traktatów oraz porozumień dotyczących eksportu, reeksportu i importu wszelkich towarów. Towar(y) nie mogą być eksportowane lub ponownie eksportowane, przewożone lub ponownie przewożone do (i) jakiegokolwiek kraju lub regionu, co do którego wprowadzono ograniczenia (w tym krajów lub regionów, na które Stany Zjednoczone Ameryki, Organizacja Narodów Zjednoczonych lub Unia Europejska nałożyły embargo lub sankcje ("oznaczona lokalizacja") lub (i) do jakiejkolwiek osoby umieszczonej na liście „Odmowa/Wykluczenie”. Klient oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani rezydentem, ani że jego siedziba nie jest pod kontrolą ani nie znajduje się w żadnej z oznaczonych lokalizacji ani nie widnieje na żadnej liście „Odmowa/Wykluczenie”. Klient zobowiązany jest do pełnej współpracy z PRINZ Polska w przypadku przeprowadzania oficjalnego lub nieoficjalnego audytu lub inspekcji, w związku z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu i importu i do uwolnienia PRINZ Polska od odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Artykuł u przez samego Klienta, jego pracowników, konsultantów, agentów lub klientów.

 

 1. Prawo właściwe i wybór jurysdykcji

 • Wszelkie umowy zawarte pomiędzy PRINZ Polska i Klientem podlegają prawu polskiemu, przy wyłączeniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Wszelkie spory wynikając z danej umowy lub w związku z nią podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla miasta Poznania. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla bezwzględnie wiążących przepisów prawa regulujących kwestię właściwości sądów.

 

 1. Postanowienia ogólne

 • Klient bez uprzedniej pisemnej zgody PRINZ Polska, nie może dokonać cesji jakiejkolwiek umowy, jakiegokolwiek zamówienia czy praw lub zobowiązań wynikających z umowy lub zamówienia. Dokonanie lub próba dokonania takiej cesji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PRINZ Polska uprawnia PRINZ Polska do rozwiązania danego zamówienia. PRINZ Polska ma prawo w drodze cesji przenieść swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią, zaś Klient z góry wyraża na to zgodę oraz deklaruje współpracę podczas cesji.
 • Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z niniejszych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.