menu

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności

Właścicielem strony i podmiotem odpowiedzialnym jest PRINZ Polska sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ulicy Tulipanowej 4, posługująca się numerem NIP 972-04-17-307. W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail info@prinz-polska.com.pl lub pod numerem telefonu +48 61 863 80 88.

 1. Właściciel strony gwa­ran­tuje po­uf­ność wszel­kich udo­stęp­nio­nych mu da­nych oso­bo­wych.
 2. Dane oso­bowe Użytkownika umiesz­czone w ba­zie da­nych Właściciel strony prze­twa­rza wy­łącz­nie w celu obsługi zapytań pochodzących ze strony internetowej.
 3. Dane oso­bowe są gro­ma­dzone z na­le­żytą sta­ran­no­ścią i od­po­wied­nio chro­nione przed do­stę­pem do nich przez osoby do tego nie­upo­waż­nione, a ich prze­twa­rza­nie od­bywa się w zgo­dzie oraz na wa­run­kach okre­ślo­nych szcze­gó­łowo w:
 • usta­wie z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
 • usta­wie z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
 • roz­po­rzą­dze­niu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie do­ku­men­ta­cji prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych oraz wa­run­ków tech­nicz­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych, ja­kim po­winny od­po­wia­dać urzą­dze­nia i sys­temy in­for­ma­tyczne słu­żące do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

Użytkownikowi strony internetowej przy­słu­gują prawa okre­ślone w ak­tach praw­nych, o któ­rych mowa w ust. 3 po­wy­żej, w tym w szcze­gól­no­ści do:

 • wglądu do swo­ich da­nych oso­bo­wych,
 • żą­da­nia uzu­peł­nie­nia, uak­tu­al­nie­nia, spro­sto­wa­nia da­nych oso­bo­wych, cza­so­wego lub sta­łego wstrzy­ma­nia ich prze­twa­rza­nia lub ich usu­nię­cia, je­żeli są one nie­kom­pletne, nie­ak­tu­alne, nie­praw­dziwe lub zo­stały ze­brane z na­ru­sze­niem ustawy albo są już zbędne do re­ali­za­cji celu, dla któ­rego zo­stały ze­brane.

 

Polityka Cookies

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza PRINZ Polska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175), ul. Tulipanowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla XXXXX w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000134452, NIP: 972-04-17-307, Regon: 630657614, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.prinz-polska.com.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu – zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.
 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.